فـُ فا چیست؟

ف فا بریده شده ی جمله ی For The Benefit of All است، به معنای «برای نفع همه»، در راستای همین تفکر، شعارمان را «تلاش برای منفعت همگان» گذاشتیم و بر آن شدیم تا حول همین محور حرکت کرده تا منافع بسیاری به صورت دوطرفه از سوی ما و کاربران ایجاد شود.

سعی میشود در این پایگاه، تولید محتوی به صورت بازگویی «تجربیات و تخصص های افراد»  به صورت فایل های آموزشی مجازی و نکات قابل تأمل از امور تجربی و تخصصی افراد برای استفاده در دنیای واقعی، برای همگان امکان پذیر شود.

تعاریف

منفعت:
دیدگاه ف فا از کلمه ی منفعت، تنها انسان محوری و مشتقات آن «که شامل پول، قدرت و ثروت فردی میشود» نیست، یا به عبارتی دیگر «اکتفاء به منافع مادی برای خودمحوری» به هیچ وجه مد نظر نمیباشد، منافع انسان ها شامل کسب علم، تجربه، تخصص، هنر، استعداد و هر آنچه که شخصی میتواند با تجارب خود شخص دیگر را به سر منزل مقصود برساند و برای فرد فرد جامعه مفید باشد را منفعت میداند.

خدمات ف فا

همانطور که گفته شد، این پایگاه سعی دارد که بیشترین تمرکز خود را روی تولید محتوی با ارزش «تجربیات، تخصص ها و استعدادهای ناگفته افراد» بگذارد، که برای دیگران مفید بوده و ممکن است تأثیر بلند مدت یا کوتاه مدتی بر نوع زندگی افراد داشته باشد.

که ما به طور مفصل در رابطه با «خدمات ف فا» در صفحه ای جداگانه توضیح داده ایم. حتماً سر بزنید و با کوچکترین همکاری ها، همراه و همکار دیگر افراد باشید.

  • نگارش
    14 مهر 97
  • ویرایش
    یکشنبه 2 دی 1397
  • درباره فـُ فا
    کامل نیست - به مرور تکمیل میشود

منو اصلی